Guía Das Plantas De Galicia

Autor:
Xose Ramon Garcia Xosé Ramón García Vázquez/XOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ
Editorial:
Edicións Xerais De Galicia, S.A.
ISBN
9788497829397
Idioma
Publicado
2021
Nº de páginas
512
Formato
Rústica
49,15€

A Guía das Plantas de Galicia, do prestixioso botánico Xose Ramon Garcia, e un instru-mento imprescindible para o coñecemento básico da actual flora do noso pais. A partir dunha terminoloxía sinxela, permítenos a determinación polo miudo das especies que os estudosos e afeccionados poden atopar nas saídas ao campo ou nos paseos polo seu contorno. O libro comeza cunha introdución xeral na que se trata da recolección, preparación e con-servación das plantas, nomen-clatura botánica,posibilidades de internet e xeoloxía de Galicia. Incluese normativa legal sobre protección dos habitats naturais, o Catálogo galego de especies ameazadas e o Rexistro de especies de interese galego. Logo, aborda a obra as claves dicotomicas que permiten a determinacion ata o nivel de especie, para entrar nas fichas descritivas das familias e nas 1.386 especies (a maior parte das que aparecen en Galicia), indicándose o nome considera-do correcto,sinonimos, nomes populares en galego e castelan, descricion -con especial atencion as carac-terísticas que teñen valor diferencial, habitats mais habituais e época de floracion. A Guía das Plantas de Galicia conten, ademais, mais de 1.000 fotografias que ilustran o aspecto xeral da planta ou aspectos relevantes para a sua identifica cion, así como debuxos nos casos en que se conside-ra oportuno.Esta obra monumental remata cun voca-bulario en que se glosan os termos empregados.